Herbevestigd agrarisch gebied nog steeds vogelvrij in West-Vlaanderen

19 December 2019

Herbevestigd agrarisch gebied nog steeds vogelvrij in West-Vlaanderen

In het vorige maand goedgekeurde meerjarenplan van de provincie worden veel mooie woorden gespendeerd aan de landbouwsector. Maar als puntje bij paaltje komt, moet die wijken voor sectoren die meer opbrengen.

In de vorige legislatuur protesteerde Groen al enkele keren tegen de uitbreiding van bedrijven, die soms niets met landbouw te maken hebben, in het open gebied. Herbevestigd agrarisch gebied zijn zones in landbouwgebruik waarvan de Vlaamse regering expliciet opnieuw besliste dat de agrarische bestemming blijft. De landbouwsector zou hier dus rechtszekerheid moeten hebben dat de landbouwactiviteiten kunnen verdergezet worden.

Het huidige provinciebestuur (van CD&V, Open VLD en Sp.a) kiest er echter voor om ook daar te blijven knagen aan de beschikbare landbouwoppervlakte. Niet alleen wordt volop ingezet op realisatie van nieuwe bedrijventerreinen, ook verspreid liggende bedrijven kunnen verder open ruimte aansnijden als ze willen uitbreiden of centraliseren. Het bedrijf Metafox uit Ardooie zou in de provincieraad van vandaag een planologisch attest krijgen om op korte termijn een stuk herbevestigd landbouwgebied aan te snijden. Maar dat vormt de rechtstreekse aanleiding om op langere termijn nog een groter uitbreiding te realiseren. De duurzaamheidsprincipes (SDG's) werden tijdens de budgetbesprekingen veel lippendienst bewezen, maar in de praktijk worden tegengestelde keuzes gemaakt. Niet voor niets heeft de administratie landbouw een negatief advies uitgebracht. Wij steunen volop dit standpunt.

Groen heeft er geen problemen mee dat een bedrijf als Metafox zijn activiteiten wil centraliseren door van 3 vestigingen naar 1 site te gaan. Maar dan moet dit een plaats vinden op een industriezone, en niet gerealiseerd worden door herbevestigd landbouwgebied op te offeren.

Toen vorig jaar het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor provinciedomein 't Veld -eveneens in Ardooie- op de agenda stond, bleek dat de bufferzone ten noorden van het domein ingekrompen was van 15 naar 10 meter. Daar was de landbouwgrond te waardevol om er een groene bestemming aan te geven. Maar als het is om te betonneren, dan vinden CD&V, Open VLD en Sp.a blijkbaar dat het wel kan.