Groen ziet weinig ambitie in conceptnota Beleidsplan Ruimte

21 April 2022

Groen ziet weinig ambitie in conceptnota Beleidsplan Ruimte

Groen reageert teleurgesteld op de nieuwe conceptnota Beleidsplan Ruimte. Morgen stemt de fractie dan ook tegen het ontwerp, tijdens de West-Vlaamse provincieraad. “Hoewel de conceptnota veel mooie principes bevat, ontbreekt het aan ambitie”, verklaart provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen).

De eerste ontwerptekst voor het Beleidsplan Ruimte dateert al van 1 juli 2021. Die werd toen voorgesteld tijdens de provinciale commissie ruimtelijke ordening. “Die tekst bevatte aanvankelijk veel sterke elementen”, herinnert Maarten Tavernier zich. “Heel wat belangrijke punten werden intussen afgezwakt of geschrapt. Daardoor mist de conceptnota concrete doelen. De tekst is absoluut niet ambitieus genoeg. Terwijl de tijd dringt.”

Stop op verharding pas in 2040
Maarten Tavernier haalt enkele voorbeelden aan: “Volgens de huidige tekst mag de verharding in West-Vlaanderen vanaf 2040 niet meer stijgen. Die datum ligt maar liefst 18 jaar in de toekomst … Bijna twee decennia waarin je groene ruimte nog zal kunnen verharden, zonder dat je ter compensatie een ander perceel moet ontharden. Dat is veel te laat. Terwijl de gevolgen van onze hoge verhardingsgraad nu al voelbaar zijn.”

“Pas vanaf 2040 geen extra verharding meer? Dat is veel te laat!”

Verspreid bouwen geen halt toegeroepen
“Het Beleidsplan Ruimte wil ook een netwerk van woonkernen uitbouwen. In de ontwerptekst van 2021 was er daarom sprake van een ’20-minutenmaatschappij’. Dat zijn woonkernen waarin je te voet of met de fiets álle noodzakelijke voorzieningen binnen de 20 minuten bereikt.”
“Toch is daarvan in de nieuwe tekst geen sprake meer”, merkt Maarten Tavernier op. “Waardoor het plan de verspreide bebouwing in onze provincie geen halt toeroept. Dat betekent niet alleen minder open ruimte, maar ook meer auto’s op de baan.”

Bedrijven blijven open ruimte opeisen
Niet alleen woningen bedreigen onze open ruimte. Ook bedrijven doen dat. In West-Vlaanderen ligt één op de zes economische vestigingen in de open ruimte. Daar nemen ze meer plaats in beslag dan de bedrijven in de steden en dorpskernen. En stellen ze minder mensen te werk, zoals blijkt uit de conceptnota.
“Wanneer zo’n bedrijf groeit, zou je het moeten stimuleren om te verhuizen naar zones die wél geschikt zijn voor grootschalige economische activiteit”, vindt Maarten Tavernier. “Maar wat doet de Provincie vandaag? Ze maakt volop ruimtelijke plannen voor die bedrijven in de open ruimte. En ze zoekt naar bijkomende bedrijfszones die onze natuur verder teniet doen.”

Groen roept op tot écht debat
Volgens de bevoegde gedeputeerde is de tekst voer voor debat. De Provincie zou communicatiebureaus inzetten om de burger actief bij het plan te betrekken. “In debat gaan met actiegroepen, gemeentebesturen en burgers kost opnieuw handenvol geld. Bovendien twijfelen we of dat debat wel écht gevoerd zal worden”, reageert Maarten Tavernier ongerust.
“Al in 2016 zette de Provincie in verschillende regio’s participatierondes op. De deelnemers, die toen ‘plaatsbepalers’ genoemd werden, dachten enthousiast mee over de toekomst van hun regio. De resultaten van dat traject werden toen gebundeld en voorgesteld. Maar nadien werd er nooit meer teruggekoppeld met de plaatsbepalers. Een gemiste kans, vinden wij. Want zo geef je mensen de indruk dat ze ondanks hun inspanningen weinig in te brengen hebben.”

Toch ziet Groen ook positieve elementen. Maarten Tavernier: “De intenties in deze conceptnota gaan weliswaar de goede richting uit. Maar we moeten nú starten met de uitvoering ervan. En niet wachten tot 2040. Want als we onze kop in het zand steken, zullen de huidige knelpunten enkel groeien. Zo wordt de remedie alsmaar duurder. Dat bewijst het actuele stikstofdebat.”

Maarten Tavernier
provincieraadslid-fractieleider