Oude Leie-arm in Wielsbeke voorlopig gered

11 Juli 2020

Oude Leie-arm in Wielsbeke voorlopig gered

In februari protesteerde Groen tegen het dempen van de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat in Wielsbeke, tussen het bedrijf Unilin en het recyclagepark van Wielsbeke. Er werden tijdens het openbaar onderzoek in totaal 67 bezwaarschriften ingediend tegen deze onverdedigbare aanvraag.

 

Provincieraadslid Maarten Tavernier vernam dat de deputatie geen beslissing hoefde te nemen omdat de gemeente Wielsbeke na de adviesronde de aanvraag weer introk: "Dit was niet alleen omwille van een aantal procedurele tekortkomingen in het dossier. Ook het advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het departement Omgeving was vernietigend en volgde de bewaren die Groen ook had:

het is niet wenselijk om bestaande natuur te vernietigen
er is op vlak van waterhuishouding geen voldoende compensatie voorzien en de aanvraag is strijdig met het decreet Integraal Waterbeleid.
dit valt niet te rijmen met de huidige inzichten rond droogtestress en klimaatverandering.
het project staat diametraal tegenover de plannen van het rivierherstel Leie en de geïntegreerde gebiedsvisie voor de Leievallei. Waar de Vlaamse overheid publieke middelen voorziet om vroeger gedempte Leiemeanders weer open te leggen, zou de gemeente Wielsbeke hier, ook met belastinggeld, het omgekeerde doen.
een stuk natuur vernietigen om een vrachtwagenparking aan te leggen is tegengesteld aan de noodzaak om te ontharden en is geen zuinig ruimtegebruik.
De gemeente wordt er (terecht) op gewezen dat ze deze afweging ook konden maken bij de verkoop van de oude Leiearm aan Unilin."

Voorlopig is de Oude Leiearm dan ook gered.

Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout lanceert een oproep: "Hopelijk komt van uitstel ook afstel. Groen roept de gemeente Wielsbeke en Unilin op om deze piste te verlaten en alternatieve oplossingen te zoeken om de mobiliteit te verbeteren. Unilin gaat er op haar website prat op dat duurzaamheid voor het bedrijf geen verkoopspraatje of modewoord is, maar een bewuste strategie om de impact op het milieu minimaal te houden. Een Oude Leiearm laten verdwijnen onder een laag asfalt om er vrachtwagens te parkeren, lijkt moeilijk te rijmen met dit uitgangspunt."

Maarten Tavernier, provincieraadslid
Jeremie Vaneeckhout, Vlaams parlementslid