Provincieraad unaniem: voorstel Groen voor betere bescherming duinen aanvaard

02 Maart 2023

Provincieraad unaniem: voorstel Groen voor betere bescherming duinen aanvaard

Op aandringen van de Groene fractie roept de West-Vlaamse provincieraad Vlaanderen op om de duinen langs onze kust te screenen en waar nodig beter te beschermen. Veel waardevolle duinen zijn namelijk niet opgenomen in het intussen 30 jaar oude Duinendecreet. Daardoor dreigen ze soms te verdwijnen.

Denk maar aan het gebied Zeepark in De Panne. Tot 2016 werd daar een camping uitgebaat, vlakbij het strand. Sinds de sluiting kreeg de natuur er vrij spel. Dat leidde tot het ontstaan van de Zeeparkduinen, een stuk waardevolle natuur waar zelfs de beschermde kuifleeuwerik voorkomt. Toch wil de eigenaar van het gebied hier 250 bungalows en een hotel met feestzaal bouwen. Dat idee zou zomaar eens werkelijkheid kunnen worden.

Meerwaarde voor biodiversiteit en kustbescherming
“Op de gewestplannen staat het gebied ingekleurd als zone voor verblijfsrecreatie, een gemeentelijk RUP maakt bebouwing mogelijk. Daardoor dreigen we dit stuk zeldzame duinennatuur inderdaad te verliezen”, beaamt Maarten Tavernier, fractieleider van de West-Vlaamse Groen-fractie. “En dat terwijl wetenschappers en natuurverenigingen ervoor pleiten om dit duinengebied te bewaren. Door het toerisme aan de kust staan onze duinen enorm onder druk. Dit gebied is dus erg belangrijk voor de biodiversiteit.”

En dat is niet de enige reden: “Ook een degelijke kustbescherming wordt steeds belangrijker”, voegt Tavernier nog toe. “De gevolgen van de klimaatverandering laten zich alsmaar duidelijker voelen. De meest pessimistische voorspellingen uit het verleden blijken soms sneller dan verwacht realiteit te worden. De stijging van de zeespiegel is voor onze kust uiteraard heel relevant. We moeten dus natuurlijke buffers voorzien en zeker geen duinen inruilen voor extra en kwetsbare bebouwing zoals vakantiehuisjes.”

Niet opgenomen in Duinendecreet
Omdat de Zeeparkduinen in 1993 nog niet bestonden en dus ook niet werden opgenomen in het Duinendecreet, is het risico op bebouwing heel reëel. Want hoewel deze zone uitgroeide tot een waardevol natuurgebied, is het niet beschermd. “Er wordt nu wel gedreigd met een bijzonder strenge vergunningsprocedure. Maar dat is voor niemand een goede oplossing. Niet voor de kandidaat-projectontwikkelaar, noch voor de natuur”, meent Tavernier.

“Net zoals in De Panne zijn er elders langs de kust nog (potentiële) duinengebieden die geen bescherming genieten. We kunnen het ons absoluut niet permitteren om die te verliezen. De overheid moet dan ook proactief te werk gaan. Daarom roepen we de Vlaamse Overheid op om onze kustlijn volledig te screenen”, stelt Tavernier. “Ze moet de bestemming van alle onbeschermde, (mogelijks) waardevolle duinengebieden bekijken en waar nodig aanpassen. Zodat bebouwing in dergelijke gebieden onmogelijk wordt.”

Unaniem standpunt over partijgrenzen heen
“Daarbij moet de overheid ook maatregelen voorzien die eventuele negatieve gevolgen van zo’n bestemmingswijziging opvangen. Voor de eigenaars van die gebieden betekent zo’n wijziging namelijk dat ze niet meer op die grond kunnen bouwen. En dat de waarde ervan daalt”, legt Tavernier uit.

“Toch mag financieel gewin onze duinontwikkeling en kustbescherming niet in de weg staan. We zijn dan ook erg tevreden dat de ganse West-Vlaamse provincieraad zich unaniem achter onze oproep schaarde. Er is een breed draagvlak, over de partijgrenzen heen, om onze kwetsbare, zeldzame duinennatuur maximaal te beschermen”, besluit de fractieleider van Groen.